هاست سی پنل ایران SSD

هاست سی پنل ایران SSD - پلن 1
 • 250 مگابایت فضای میزبانی
 • SSD هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد نصب سیستم مدیریت
 • نامحدود امکانات
هاست سی پنل ایران SSD - پلن 2
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • SSD هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد نصب سیستم مدیریت
 • نامحدود امکانات
هاست سی پنل ایران SSD - پلن 3
 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • SSD هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد نصب سیستم مدیریت
 • نامحدود امکانات
هاست سی پنل ایران SSD - پلن 4
 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • SSD هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد نصب سیستم مدیریت
 • نامحدود امکانات
هاست سی پنل ایران SSD - پلن 5
 • 5000 مگابایت فضای میزبانی
 • SSD هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد نصب سیستم مدیریت
 • نامحدود امکانات
هاست سی پنل ایران SSD - پلن 6
 • 7000 مگابایت فضای میزبانی
 • SSD هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد نصب سیستم مدیریت
 • نامحدود امکانات
هاست سی پنل ایران SSD - پلن 7
 • 10000 مگابایت فضای میزبانی
 • SSD هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد نصب سیستم مدیریت
 • نامحدود امکانات
هاست سی پنل ایران SSD - پلن 8
 • 12000 مگابایت فضای میزبانی
 • SSD هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد نصب سیستم مدیریت
 • نامحدود امکانات